+ امر بفرمایید که از این بازیگران خوب پذیرایی کنند. - قربان مطابق لیاقتشان از ایشان پذیرایی خواهم کرد. +شما را به خدا بهتر از ایشان پذیرایی کنید اگر بخواهید با مردم مطابق لیاقتشان رفتار کنید باید همه را بی استثنا زیر تازیانه بکشید بروید آقا؛ و آن گونه که از بزرگواری شما شایسته است از ایشان پذیرایی کنید در آن صورت هرچه لیاقت ایشان کمتر باشد رفتار شما بیشتر مقرون به بزرگواری خواهد بود. (هملت، اثر ویلیام شکسپیر، ترجمه مسعود فرزاد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب) پذیرایی ,ایشان ,بزرگواری ,ایشان پذیرایی ,پذیرایی کنید ,مطابق لیاقتشان منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Fire biz ترشی جات خانگی پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان اموزشی باشگاه کیامهر کفش کردی کلاش دین اسلام پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان